Protocol cu Ministerul Educaţiei

PROTOCOL

Cu privire la predarea disciplinei religie – cultul penticostal în învăţământul preuniversitar şi la organizarea învăţământului teologic penticostal preuniversitar şi universitar

Încheiat între:

1. MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE, cu sediul în Bucureşti, str. G-ral Berthelot, nr. 28-30, sector 1, reprezentat prin Domnul Sorin Mihai Cîmpeanu, Ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

2. CULTUL CREȘTIN PENTICOSTAL, cu sediul în Bucureşti, str. Carol Davila nr. 81,sector 1, reprezentat prin pastor Moise Ardelean, Președintele Cultului

şi

3. SECRETARIATUL DE STAT PENTRU CULTE, cu sediul în Bucureşti, str. Nicolaie Filipescu, nr. 40, sector 2, reprezentat prin Domnul Victor Opaschi, Secretar de Stat.

PREAMBUL:

Cultul Creștin Penticostal salută şi apreciază demersurile Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice în ce priveşte creşterea calităţii învăţământului românesc, promovarea competenţei şi a competitivităţii pe plan naţional şi internaţional ale acestuia;

Având în vedere că Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice este autoritatea publică centrală care coordonează sistemul naţional de învăţământ şi că, prin Departamentul de Învățământ, Cultul Creștin Penticostal coordonează învăţământul confesional, teologic penticostal preuniversitar, şi universitar în ceea ce priveşte normele doctrinare şi morale, pentru o formare academică şi spirituală calitativă a celor ce doresc să devină slujitori şi misionari ai Bisericii în societate;

Ținând seama de prevederile constituţionale referitoare la autonomia cultelor (art. 29 alin.(3) din Constituţia României, republicată), de prevederile art. 39 alin. (4) din Legea nr. 489/2006,prin care se recunoaşte cultelor dreptul de a se conduce după statute şi coduri proprii, precum şi de legislaţia privitoare la autonomia universitară (art. 118 şi art. 123 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare);

Cunoscând că educaţia religioasă realizată în şcoală promovează, în mod explicit,dezvoltarea spirituală, morală, culturală a elevului, pregătindu-l pentru responsabilităţi şi exigenţe ale vieţii de adult, potrivit valorilor creştine;

Luând în considerare faptul că absolvenţii instituţiilor de învăţământ teologic penticostal sunt angajaţi, în cea mai mare parte de către Cultul Creștin Penticostal şi că, prin urmare, aceştia trebuie să îndeplinească exigenţele lui, ca formare academică şi moral-spirituală;

Apreciind faptul că, după 1989, pe baza legislaţiei în domeniu, ora de religie şi şcolile de teologie penticostală au dobândit un loc în sistemul de învăţământ public din România;

Luând aminte că, potrivit învăţăturii evanghelice şi a doctrinei penticostale, pastorul în biserica sa are responsabilitatea de a exercita slujirea de învăţător al credinţei;

Observând necesitatea actualizării şi completării protocoalelor în vigoare, prin includerea experienţei dobândite şi a noilor prevederi legale, dar şi spre a le conferi calitatea de instrumente eficiente pentru formarea personalului necesar Cultului Creștin Penticostal, în diferitele sale domenii de activitate pastorală, socială şi de educaţie, se încheie prezentul Protocol.

Cadrul Legal:

1. Constituţia României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 21 noiembrie 1991, intrată în vigoare în urma aprobării ei prin referendumul naţional din 8 decembrie 1991; modificată şi completată prin Legea de revizuire a Constituţiei României nr.429/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003; republicată cu reactualizarea denumirilor şi dându-se textelor o nouă numerotare, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003.

2. Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

3. Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor,

republicată.

4. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare.

5. Statutul Cultului Creștin Penticostal, aprobat de Guvernul României prin hotărârea nr.189 din 20.02.2008 şi recunoscut în temeiul Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată.

6. Hotărârea Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.

7. Hotărârea Guvernului nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea Secretariatului de Stat pentru Culte, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL I: PREDAREA DISCIPLINEI RELIGIE – CULTUL CREŞTIN PENTICOSTAL ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

Art. 1 – Unităţile de învăţământ preuniversitar au obligaţia legală de a asigura respectarea convingerilor și a valorilor religioase.

Art. 2 – Programele şcolare pentru disciplina religie – Cultul Creștin Penticostal se elaborează de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice în colaborare cu Departamentul de Învățământ al Cultului Creștin Penticostal şi Secretariatul de Stat pentru Culte şi sunt aprobate conform legii.

Art. 3 – Manualele de religie – Cultul Penticostal sunt avizate de Departamentul de Învățământ al Cultului Creștin Penticostal şi se aprobă conform legii.

Art. 4 – (1) Încadrarea personalului didactic în unitățile de învățământ preuniversitar pe catedre de religie – Cultul Creștin Penticostal se face cu avizul scris al Cultului Creștin Penticostal.

(2) Refuzul acordării avizului se comunică în scris solicitantului şi trebuie să fie temeinic motivat.

(3) Acordarea și retragerea acordării avizului scris se fac conform procedurii elaborate de către Cultul Creștin Penticostal.

(4) Retragerea avizului scris a Cultului Creștin Penticostal se face pentru abateri grave de la doctrina sau morala cultului și se comunică în scris atât cadrului didactic, cât şi unităţii de învăţământ preuniversitar unde acesta este încadrat și Inspectoratului Şcolar Judeţean/Inspectoratului Școlar al Municipiului București, ducând la încetarea de drept a contractului individual de muncă, conform Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor şi Codului muncii. Angajatorul are obligaţia ca, în termenul legal, să emită decizia de încetare a contractului individual de muncă.

Art. 5 – (1) În vederea perfecţionării actului educaţional şi pentru o implementare eficientă a cooperării în domeniul învăţământului religios şi teologic penticostal preuniversitar, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice/Inspectoratele Şcolare Judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, pe de o parte şi Cultul Creștin Penticostal/Comunitatea Penticostală Regională, pe de altă parte, îşi vor comunica reciproc periodic, rapoarte de evaluare proprie asupra aspectelor reglementate de prezentul Protocol, cu propuneri de îmbunătăţire a învăţământului religios şi teologic penticostal preuniversitar.

(2) Reprezentanţii instituţiilor menţionate în alineatul precedent vor fi invitaţi la evenimente cu caracter naţional/judeţean pe care cealaltă parte le organizează cu privire la învăţământul religios şi teologic penticostal preuniversitar.

(3) Reprezentanţii Cultului Creștin Penticostal/Comunității Penticostale Regionale sau, după caz, metodistul Cultului Creștin Penticostal de pe lângă inspectoratele şcolare judeţene pot participa cu statut de invitat la activităţile de inspecţie şcolară, care vizează activităţi din domeniul reglementat de prezentul Protocol.

CAPITOLUL AL II – LEA: ÎNVĂȚĂMÂNTUL TEOLOGIC PENTICOSTAL PREUNIVERSITAR

Art. 6 – Învăţământul teologic penticostal preuniversitar este învăţământ vocaţional, cu durata şcolarizării de 4 ani.

Art. 7 – În cadrul unităţilor de învăţământ teologic penticostal preuniversitar pot funcţiona mai multe niveluri de învățământ, profiluri şi specializări, potrivit prevederilor legale.

Art. 8 – Structura examenului de certificare a competenţelor profesionale ale absolventului de învăţământ teologic penticostal preuniversitar se stabileşte prin ordin al ministrului educaţiei și cercetării știinţifice, după consultarea Departamentului de Învățământ al Cultului Creștin Penticostal.

Art. 9 – Slujbele religioase din bisericile penticostale sau cele de capelă sunt parte a pregătirii practice de specialitate a elevilor din învăţământul teologic penticostal preuniversitar.

Art. 10 – (1) Încadrarea personalului didactic, în unităţile de învăţământ teologic penticostal preuniversitar, se realizează potrivit reglementărilor legale cu avizul scris al Comunității Regionale Penticostale pe raza căreia funcţionează unitatea de învăţământ.

(2) Ocuparea funcțiilor de conducere în învățământul teologic penticostal preuniversitar se face în acord cu prevederile legale, la propunerea și cu avizul scris al Comunității Regionale Penticostale, pe raza căreia funcţionează unitatea de învăţământ.

CAPITOLUL AL III – LEA: ÎNVĂȚĂMÂNTUL TEOLOGIC PENTICOSTAL UNIVERSITAR

Art. 11 – Din raţiuni de ordin social – misionar şi pastoral, facultăţile de teologie penticostală şi departamentele de teologie penticostală (din cadrul altor facultăţi cu domenii înrudite) se înfiinţează, se restructurează în alte forme de învăţământ superior, îşi restrâng activitatea sau intră în lichidare potrivit prevederilor legale în vigoare, la solicitarea Cultului Creştin Penticostal sau a Senatului Universităţii, cu respectarea autonomiei universitare.

Art. 12 – În cadrul acestor instituţii teologice de învăţământ superior se înfiinţează şi se organizează programe de studii în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pe baza avizului scris al Cultului Creștin Penticostal. Programele de studii se organizează la nivel de licenţă, master şi doctorat, cu respectarea autonomiei universitare.

Art. 13 – (1) Cifra de şcolarizare pentru anul I, specializarea Teologie Pastorală sau Teologie Penticostală Didactică este stabilită anual de Cultul Creștin Penticostal şi se comunică Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, iar necesarul de şcolarizare pentru celelalte specializări este stabilit de comun acord cu Cultul Creștin Penticostal şi instituţiile de învăţământ superior, în limita cifrei de şcolarizare aprobată de Guvern, cu respectarea capacităţii de şcolarizare stabilită conform legii.

(2) Admiterea în aceste facultăţi şi durata studiilor vor respecta reglementările din învăţământul superior de stat, cu respectarea specificului bisericesc, care presupune ca durata specializării Teologie Pastorală pentru studii universitare de licenţă să fie de patru ani.

(3) Înscrierea la facultăţile de teologie penticostală se face pe baza avizului scris (recomandării scrise) al pastorului bisericii de unde provine candidatul.

(4) Retragerea avizului scris (recomandării scrise) se aplică studenţilor care se fac vinovaţi de abateri grave de la morala şi doctrina cultului, după consultarea consiliului facultăţii de teologie. În aceste situaţii, exmatricularea va fi pusă în aplicare de către conducerea universităţii.

Art. 14 – Ocuparea unui post didactic în cadrul unei facultăţi sau departament de teologie penticostală se face cu avizul scris al Cultului Creştin Penticostal.

Art. 15 – Candidatul la o funcţie de conducere (rector, prorector, decan şi prodecan) în cadrul Institutelor teologice penticostale şi a facultăţilor de teologie penticostală trebuie să prezinte avizul scris al Cultului Creştin Penticostal. Refuzul acordării avizului trebuie să fie temeinic motivat.

Art. 16 – În cazul retragerii avizului scris, ca urmare a unor abateri doctrinare, liturgice, morale, cadrul didactic respectiv pierde dreptul de a mai preda sau, după caz, de a mai ocupa o funcție de conducere (rector, prorector, decan şi prodecan) într-o facultate de teologie penticostală.

Art. 17 – Participarea studenţilor la slujbele fixate de biserică pentru facultăţile de teologie este obligatorie, fiind parte esenţială a formării lor profesionale. De asemenea studenţii facultăţilor de teologie penticostală au obligaţia participării la stagiile de practică pastorală, didactică şi misionară.

Art. 18 –În statele de funcţii ale personalului didactic din facultăţile sau departamentele de teologie penticostală pot fi prevăzute şi posturi pentru pastori – consilieri spirituali, cu respectarea autonomiei universitare.

Art. 19 – Biserica îşi păstrează dreptul de proprietate asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile care sunt destinate procesului de învăţământ şi sunt în proprietatea Cultului Creștin Penticostal, a Comunității Regionale sau a bisericilor locale. Pentru administrarea acestora de către universităţi se încheie contract de folosinţă gratuită.

Art. 20 – În virtutea principiului autonomiei universitare, facultăţile şi departamentele de teologie penticostală îşi întocmesc propriile regulamente, în baza Cartei Universitare şi în conformitate cu Regulamentul-cadru întocmit de Cultul Creștin Penticostal, care intră în vigoare după aprobarea de către Consiliul Bisericesc al Cultului Creștin Penticostal din România.Programele analitice se stabilesc de către comisiile de specialitate (formate din profesori de la facultăţile de teologie penticostală) şi se aprobă de Comisia pentru Învățământul Superior din Departamentul de Învăţământ al Cultului Creștin Penticostal. Planurile de învăţământ se elaborează la nivelul departamentului, se avizează de către consiliul facultăţii şi se aprobă de Senatul universitar, după consultarea Cultului Creștin Penticostal.

Art. 21 – Structura anului universitar este stabilită în conformitate cu prevederile legale ale Ministerului Educației și Cercetării Științifice.

Art. 22 – Admiterea la studii universitare de doctorat pentru specializarea Teologie Penticostală este organizată în conformitate cu legislația în vigoare și potrivit condițiilor specifice stabilite de Cultul Creștin Penticostal/Departamentul de Învăţământ al Cultului Creștin Penticostal.

Art. 23 – Recunoaşterea şi/sau echivalarea diplomelor de licenţă şi doctorat în Teologie, obţinute în străinătate, se face potrivit normelor din legislaţia privind învăţământul superior în vigoare. Diplomele absolvenţilor institutelor teologice de grad universitar, care şi-au finalizat studiile înainte de anul 1992, an în care acestea au devenit facultăţi de teologie prin includerea în universităţile de stat, sunt echivalente cu diplomele de licenţă.

DISPOZIȚII FINALE

Art. 24 – Procedura de acordare şi de retragere a avizului scris se elaborează de către Comisia pentru Învățământul Preuniversitar și se aprobă de către Departamentul de Învăţământ al Cultul Creștin Penticostal. După aprobare, procedura se comunică Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi Secretariatului de Stat pentru Culte.

Art. 25 – (1) Orice litigiu privind prezentul Protocol, inclusiv referitor la interpretarea, executarea sau încetarea lui, se va soluţiona pa cale amiabilă.

(2) Modificarea sau completarea prezentului Protocol poate fi făcută, cu acordul părţilor semnatare, prin act adiţional, la iniţiativa scrisă a oricărei părţi şi va produce efectele la data semnării de către reprezentanţii părţilor.

(3) Prezentul Protocol intră în vigoare începând cu data semnării acestuia de către părţi.

A fost redactat in 3 (trei) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Comunitatea Regionala Penticostala Oradea
410521, Oradea, str. Eftimie Murgu, 2A
tel. +40 359 800 843
e-mail: contact@pentecoste.ro
Toate drepturile rezervate © 2021 Comunitatea Penticostala Regionala Oradea